RiichiOut

Players Tourneys Clubs League
profile picture

Sebastien B

ID:

#00091

Club:

Club Riichi de Montréal

Tourneys

Montréal Riichi Open 5 Stand-in Montréal, QC
Tournoi de mahjong du Otaku Manga Lounge 4th / 8 Montréal, QC
Montréal Riichi Open 4 8th / 19 Montréal, QC
Montréal Riichi Open 3 11th / 15 Montréal, QC
Rochester Riichi Open 2016 17th / 28 Rochester, NY